Penerima Zakat Mal

Mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat Mal ? Zakat mal berhak di terima oleh 8 golongan yang telah dimaksudkan dalan surat Attaubah ayat 60. yang menerangkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah orang yang masuk dalam 8 golongan tersebut baik itu zakat mal zakat profesi atau zakat mal dalam pertanian atau zakat mal yang lainnya
“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang¬orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah,dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Taubah/9:60).

Dari penjelasan ayat di atas, jelaslah bahwa zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnâf (kelompok), yaitu : pertama; fakir, kedua; miskin, ketiga; Amil, keempat; muallaf, kelima; ar-riqâb (budak), keenam; al-ghârimin (orang yang berhutang), ketujuh; fi sabilillah, kedelapan; ibnu sabil.

Mereka yang bukan berada dibawah tangggungan bapak Emza seperti tersebut di atas maka jika memenuhi syarat fakir atau miskin mereka berhak mendapatkan zakat dari harta Bapak. Menurut Prof. Dr. M. Amin Suma pemberian harta kepada saudara tersebut tergantung pada niatnya. Jika diniatkan zakat bisa dikatakan sebagai zakat. Tetapi jika diniatkan infaq, statusnya sebagai infaq.

Adapun keluarga yang tidak boleh menerima zakat yaitu mereka yang berada dalam tanggungan bapak emza. Jumhur ulama menjelaskan ada kategori siapa saja orang-orang yang tidak boleh menerima zakat di antaranya bapak, ibu atau kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau isteri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawab kita sebagai anak/menantu. Rasulullah Saw bersabda: “Kamu dan hartamu itu untuk ayahmu” (HR. Ahmad dari Anas bin Syu’aib) Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam kitabnya “Fiqhu az-Zakat” pemberian zakat kepada kerabat yang tidak wajib bagi orang yang berzakat memberi nafkah kepadanya, maka tidak berdosa memberi kepadanya zakat.

Jadi, diperbolehkan menyalurkan zakat kepada kerabat yang bukan tanggungan langsung dari bapak seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan (fakir atau miskin). Setiap muslim hendaknya berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya dan berusaha sesuai dengan anjuran syari’at Islam agar zakatnya sampai pada yang berhak.

Firman Allah SWT, “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” (Al Isra’: 26) “…Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya…” [Al Baqarah:177]

Dengan demikian, zakat sangat dianjurkan diberikan kepada keluarga yang bukan menjadi tanggungan bagi muzakki. Kewajiban kita untuk membantu saudara sendiri kepada mereka yang sedang kekurangan. Islam memerintahkan untuk membantu sesama manusia terutama yang terdekat.

Al-hasil, zakat bisa diberikan kepada keluarga bapak sendiri yang bukan tanggungan bagi Bapak emza abdillah. Sebab, dengan kefakiran dan kemiskinan mereka bisa dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Tetapi, Menurut Prof Dr. M. Amin Suma pemberian rutin harta kepada orang tua tidak boleh dianggap zakat, karena orang tua merupakan tanggung jawab anak (yang menjadi muzakki). Pemberian anak kepada orang tua adalah dianggap infaq yang sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya QS Al Baqoroh ayat 215.

Sahabat Bina Dhuafa, marilah kita bersedekah untuk program pemberdayaan anak yatim dhuafa agar kita terhindar dari kesedihan dan ke kesulitan hidup karna InsyaAllah dengan bersedekah Allah akan memudahkan langkah hidup kita. Mari salurkan Zakat Infaq dan sedekah anda ke

Bank BCA : 78 350 394 12 A.n Mahmudi
Mandiri : 135 009 755 7555 A.n Yayasan Bina Dhuafa
Bank BNI : 315 755 7552 A.n Yayasan Bina Dhuafa
BRI :014 201 005 931 535 A.n Yayasan Bina Dhuafa

atau anda bisa mengisi form donasi terlebih dahulu diform donasi

SILAHKAN ANDA SHARE ARTIKEL BERIKUT INI !

  2 Komentar

  1. DOPI 18 August 2012 at 00:44

   Bolehkah zakat mal saya berikan pada adik dari istri saya yang piatu, sedangkan meryua saya tidak ada penghasilan tetap..??

  2. DOPI 18 August 2012 at 00:45

   bolehkah zakat harta dan penghasilan saya berikan pada adik istri saya yang piatu, sedangkan mertua saya tidak ada penghasilan tetap..????